• 06 8272 9753
  • info@boerdolf.nl

Aanmelden en formulieren

Aanmelden

Bent u benieuwd of er dagen beschikbaar zijn, stuur dan een mail naar kindplanning@boerdolf.nl. Om een aanvraag te kunnen beoordelen, hebben we de volgende gegevens nodig: de (verwachte) geboortedatum van uw kind, vanaf wanneer u opvang nodig heeft en naar welke dagen de voorkeur uitgaat. Eenmaal per week beantwoorden we alle vragen met betrekking tot de planning. Als er plek is, nodigen we u van harte uit om een kijkje te komen nemen om te kunnen ervaren of Boer Dolf bij u past.

Voor alle overige vragen graag een mail naar info@boerdolf.nl.

Procedure na aanmelding

Wanneer u door onze website een goede indruk hebt gekregen, kan u uw kind ook vrijblijvend inschrijven voor de opvang met behulp van het inschrijfformulier. Wij nemen vervolgens per mail of telefonisch contact met u op om te overleggen. U krijgt daarna een bevestiging van ons, waarna de inschrijving definitief is.

Bij de inschrijving van een baby houden we er rekening mee dat een zwangerschap en een bevallingsverlof anders kunnen lopen dan verwacht. We houden de gewenste startdatum aan in onze planning, maar in de praktijk sluiten we voor de ’echte’ startdatum aan bij de situatie en wensen op dat moment.

Intakegesprek

Ongeveer vier weken voor de eerste opvangdag, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het uitgebreide intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om praktische zaken, zoals (slaap)ritmes, eetgewoontes en eventuele bijzonderheden betreffende uw kind te bespreken.  Tijdens dit gesprek krijgen de ouders veel informatie (mee) en is er de mogelijkheid tot het stellen van specifieke vragen. Na het intakegesprek maken we afspraken voor een volgend wenmoment voor de ouders én het kind.

Wennen Bij Boer Dolf

Wij willen alle wenmomenten, die tijdens de procedure van aanmelden en plaatsen mogelijk zijn, ten volle benutten. zo mogelijk begint dit al bij de kennismaking en rondleiding als ouders en kind voor de eerste keer in contact komen met de pedagogisch medewerkers en de kinderen. een tweede wenmoment is gelijk met het intakegesprek waardoor uw kind de mogelijkheid krijgt om in de nabijheid van de ouders, en op eigen tempo, langzaam de groep te verkennen. Als de ouders én het kind eraan toe zijn, zal de pedagogische medewerker helpen om een afscheidsritueel te ontwikkelen. Aan het eind van de ochtend rond 13.00u halen ouders hun kind weer op.

Klachtenregeling

Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf Bij Boer Dolf in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de klachtencoördinator Teuny Lozeman. De klachtencoördinator noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtencoördinator. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als
– De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
– De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.