• 06 8272 9753
  • info@boerdolf.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zoeken een plek waar hun kind op een veilige, vertrouwde manier wordt opgevangen, waarbij ze het gevoel krijgen dat hun kind zich gezien voelt en zichzelf kan zijn. We zetten erop in dat ouders zich ook gezien en welkom voelen. De betrokkenheid van de ouders willen wij vergroten door ouders mee te laten beleven wat er op een dag gebeurt, zowel in de groep als buiten op de boerderij.  U krijgt bijvoorbeeld een berichtje als er een kalfje is geboren met de uitnodiging om samen met uw kind bij het kalfje te gaan kijken. Als de bloemen in de pluktuin bloeien, nodigen we u uit om bij het ophalen een bosje bloemen te plukken, of een appeltje van de boom mee te nemen. U bent welkom om een kopje koffie te drinken en te genieten van de spelende kinderen en het uitzicht. Daarnaast zijn wij natuurlijk iedereen aanspreekbaar voor vragen, opmerkingen en verzoeken.  

De ouderbetrokkenheid is al begonnen bij het opstarten van ‘Bij boer Dolf’. Hierbij zijn ouders betrokken geweest in een meedenkgroep. Hun mening en inbreng is waardevol en waar mogelijk meegenomen in de besluitvorming en in de realisatie van het kinderdagverblijf. De stem van de ouder wordt nu vertegenwoordigd door de oudercommissie. 

Oudercommissie

‘Bij Boer Dolf’ heeft een oudercommissie vormen. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van het kinderdagverblijf. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. 

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Wie zit er in de oudercommissie?

Elke ouder die een kind op het kinderdagverblijf brengt, kan in de oudercommissie.

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Bij minder dan 50 kindplaatsen is een oudercommissie niet verplicht. Toch willen wij ouders betrekken bij het beleid. Zolang er geen oudercommissie is, proberen wij op andere manieren de mening van ouders te vragen. Bijvoorbeeld door ouders te vragen mee te werken aan kortdurende projecten.