• 06 8272 9753
  • info@boerdolf.nl

Ons Manifest

Dit Manifest is voor ons om ideeën en dromen specifiek te maken en als leidraad te gebruiken bij het maken van keuzes. Wij kunnen hier op terugvallen en zo zorg dragen dat wij als kinderdagverblijf ‘Bij Boer Dolf ‘trouw blijven aan onze uitgangspunten.

Voor anderen om ons te leren kennen en te besluiten of dit aanspreekt en of kinderdagverblijf ‘Bij Boer Dolf’ een plek is die bij uw kind en u past.

Ontmoeten

‘Bij Boer Dolf’ wil een kinderdagverblijf zijn waar het draait om ontmoeten, in verbinding zijn met elkaar, de boerderij en de natuur. We hopen dat kinderen en ouders zich bij ons veilig, welkom en gezien voelen.

Samen

Als kinderdagverblijf mogen wij een bijdrage leveren aan de opvoeding van uw kind. Opvoeden doen wij samen. Op basis van gelijkwaardigheid en ieder vanuit zijn eigen taak, delen pedagogisch medewerkers en ouders de verantwoordelijkheid voor kinderen die bij ons komen. Wij willen aanspreekbaar zijn in deze zorg rondom kinderen en verwachten dat ouders hierop ook aanspreekbaar willen zijn. Kinderen hebben recht op goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers

De boerderij en de natuur

Natuur heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Hier zijn kinderen aanwezig met hart, hoofd en handen, wat zorgt voor betekenisvol leren en ervaren met het hele lijf en alle zintuigen door te kijken, ruiken, proeven en horen. Niet alleen vanuit het denken en het hoofd bezig zijn, maar met heel je hebben en houwen. Buiten nodigt uit tot bewegen, buiten mag er meer dan binnen. In de natuur wordt een kind zich bewust van zijn lijf, kracht en mogelijkheden. Door veel in de natuur te zijn wordt de brede ontwikkeling van een kind gestimuleerd. Motoriek, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling. Een kind ontwikkelt eigenschappen als doorzetten, geduld, eigen keuzes maken, creativiteit, zelfvertrouwen, onderzoeken.

Groeiruimte

Leren is iets dat je leven lang doorgaat. Wortelen en thuis raken in de wereld zien wij als doel in de eerste jaren van een kinderleven. Wij richten ons op de ontwikkeling in de breedte, minder doelgericht en daardoor ruimte biedend aan een kind om zich volop te ontplooien. Ruimte die aanzet tot ontwikkelen, die zowel veilig als uitnodigend is en waar kinderen steeds meer gaan denken en handelen vanuit zichzelf. Door het bieden van groeiruimte is er respect voor de eigenheid van een kind.

Spelen

Spelen is de motor van ontwikkeling. Geen kind speelt om zich te ontwikkelen, een kind ontwikkelt zich door te spelen. Het plezier en proces staan centraal. Ruimte voor niks doen en vrij spel is voorwaardelijk aan denken, creativiteit, leren, veranderen en vernieuwen.

Vallen en opstaan

Bij spelen hoort ontdekken en het verkennen van eigen grenzen. Kinderen leren omgaan met aanvaardbare risico’s door hiermee te experimenteren. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Als het regent, trekken we overalletjes aan en mogen we naar buiten. Stampen in de plassen en modder in een kruiwagen scheppen. Vies worden hoort erbij!

Eigen kracht ontdekken

Wij dragen bij aan het doel om kinderen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Dat vereist eigen zijns-, denk- en handelingskracht. Wij dragen er zorg voor dat kinderen ruimte ervaren om die eigen kracht te ontdekken.

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek. Door rustig te kijken naar kinderen en een intensief en positief contact te hebben met elkaar, interpreteren pedagogisch medewerkers gedrag van kinderen en sluiten ze daarop aan. Kinderen mogen zichzelf zijn en daar hoort uiten van verdriet, boosheid of teleurstelling bij. Een pedagogisch medewerker reageert hierop met begrip, geeft hier ruimte aan en begrenst dit indien nodig of helpt met verwoorden en het zoeken naar oplossingen. Wanneer een kind zich geliefd, geaccepteerd en gekend voelt, geeft dit geborgenheid. Van daaruit wil een kind de wereld ontdekken.